Stolinchnaya 750ml

Distilled from Grain. STOLICHNAYA® Vodka.

Categories: ,